Obchodní podmínky

Základní údaje o mně
Barbora Imrišková
IČO: 09180087
Sídlo: U smaltovny 32, 170 00 Praha 7
Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem je Úřad městské části Praha 7.
Nejsem plátce DPH.
E-mail: barbora@barboraimriskova.cz
Telefon: +420 775 454 995
Adresa pro doručování je U Smaltovny 32, 170 00 Praha 7. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

1. Cena výuky

Cena výuky se řídí ceníkem platným pro dané období a zahrnuje veškeré materiály dodané lektorem.

2. Platba za výuku

Platba za výuku se provádí převodem na bankovní účet lektora na základě vystaveného dokladu.

Vystavený doklad je třeba uhradit před zahájením výuky.

3. Počet lekcí, jejich čerpání a rušení

Lekce se předplácí v počtu 4 nebo 8 lekcí, na předem určené období a je nutné je v tomto období vyčerpat.

Nepovede-li se lekce čerpat dle plánu z důvodu na straně studenta, dostane student digitální lekci. Za neuskutečněné lekce z důvodu na straně studenta nevzniká nárok na jejich náhradu jinak než digitální lekcí. Na důvod nevyčerpání objednaných lekcí nebude brán zřetel.

Lektor nemá povinnost držet studentovi termíny, které nejsou zaplaceny, a může je trvale nabídnout jinému studentovi.

4. Organizace výuky

Termíny výuky jsou vždy stanoveny předem na základě vzájemné domluvy lektora a studenta po uhrazení faktury a jsou závazné. Studentovi nevzniká nárok na náhradu v případě, že se na lekci dostaví pozdě nebo ji potřebuje ukončit dřív.
V případě, že výuku zkrátí lektor, je samozřejmě nahrazena.

5. Zrušení lekcí lektorem

V případě zrušení lekce lektorem je lekce nahrazena v novém termínu. Nebo, v případě zájmu studenta, nahrazena digitální lekcí. V případě ukončení celé výuky lektorem je studentovi vrácena částka za zbývající zaplacené lekce v plné výši.


6. Ukončení výuky studentem

V případě ukončení výuky studentem před vyčerpáním objednaných lekcí se kurzovné nevrací. Je však možné převést zbývající kurzovné (předplacené lekce) na jiného studenta, kterého si student sám opatří.

Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.08.2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.barboraimriskova.cz , popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.barboraimriskova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení
Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.